-45%   PROMOCJA

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYLOVIEW

§1 Definicje

 1. Sklep to sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą MYLOVIEW, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.myloview.pl.
 2. Regulamin to niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, wraz z załącznikami.
 3. Sprzedawca to Fairbox LTD Company No. 10643967, Londyn, 40-44 Uxbridge Road, Craven House, Anglia W5 2BS, – podmiot zarządzający Sklepem.
 4. Klient to osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z funkcjonalności Sklepu.
 5. Konsument to Klient, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystając z funkcjonalności Sklepu.
 6. Trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji kierowanych bezpośrednio do adresata w sposób zapewniający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, do których te informacje służą, pozwalające na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 7. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Przed skorzystaniem z usług Sprzedawcy świadczonych za pośrednictwem Sklepu, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, ponieważ kształtuje on jego prawa i obowiązki.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i prawidłowo skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy z wykorzystaniem następujących danych: Fairbox LTD Company No. 10643967, ul. Stanisława Taczaka 24, 61-819 Poznań, tel.: +48 796 888 777, adres e-mail: contact@myloview.com
 7. Zakazuje się zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje.

§3 Produkty

 1. Sklep stanowi zorganizowany przez Sprzedawcę system zawierania umów na odległość, tj. zawierania umów bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest w szczególności sprzedaż fototapet, obrazów, plakatów oraz naklejek o przeznaczeniu wystrojowym, wytworzonych w oparciu o grafiki prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
 3. Po kliknięciu na interesującą Klienta grafikę, Klient uzyskuje możliwość indywidualnego sparametryzowania produktu poprzez wybór materiału, wymiarów, układu oraz dodatków. Możliwość indywidualnego sparametryzowania produktu jest Klientowi udostępniana automatycznie, po kliknięciu na interesującą Klienta grafikę lub za pomocą funkcjonalności Sklepu „zmień rozmiar”.
 4. Sklep udostępnia możliwość wytworzenia produktu w oparciu o grafikę dostarczoną przez Klienta, przy czym ta możliwość jest udostępniana Klientowi za pomocą funkcjonalności aktywnej w ramach podkategorii menu głównego Sklepu - „z twojego zdjęcia”. Wytworzenie produktu w oparciu o grafikę pochodzącą od Klienta wymaga zapewnienia pliku o odpowiedniej rozdzielczości i indywidualnego sparametryzowania produktu poprzez wybór materiału, wymiarów, układu oraz dodatków.
 5. Klient może się zapoznać z głównymi cechami produktu przed złożeniem zamówienia, na podstawie opisu prezentowanego na stronie Sklepu poświęconej danemu produktowi.
 6. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu poświęconych danemu produktowi lub stronie służącej indywidualnej parametryzacji produktu są cenami brutto, natomiast nie zawierają kosztów dostawy produktu oraz ew. kosztów wybranej przez Klienta formy płatności. Koszty dostawy produktu oraz ew. koszty wynikające z wybranej przez Klienta formy płatności ponosi Klient.

§4 Zamówienia i płatności

 1. W przypadku zainteresowania zakupem produktu, Klient powinien skorzystać z funkcjonalności Sklepu „do koszyka”. Za pomocą funkcjonalności „do koszyka” Klient może zamówić więcej niż jeden produkt.
 2. W ramach funkcjonalności „do koszyka” Klient dokonuje wyboru (z listy) kraju – do którego produkt ma zostać dostarczony.
 3. W ramach funkcjonalności „do koszyka”, Klientowi prezentowane są produkty przeznaczone przez niego do zamówienia wraz z opisem i cenami jednostkowymi, łączną ceną zamówienia, kosztem i czasem dostawy, zależnym od wybranego przez Klienta kraju dostawy oraz ew. udzielonymi Klientowi rabatami. W ramach tej funkcjonalności Klient dysponuje możliwością rezygnacji z zamówienia danego produktu za pomocą funkcjonalności „usuń”. Klient jest uprawniony do zamówienia większej liczby produktów o tych samych cechach.
 4. Łączne koszty sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia, z wyłączeniem ew. kosztów wynikających z wybranej przez Klienta formy płatności, są prezentowane w ramach funkcjonalności „do koszyka” w polu „razem do zapłaty”.
 5. W przypadku zainteresowania przez Klienta zakupem produktów prezentowanych w ramach funkcjonalności „do koszyka”, Klient powinien skorzystać z funkcjonalności „przejdź do kasy”.
 6. W ramach funkcjonalności „przejdź do kasy” Klient w szczególności: podaje dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu zamówienia, wskazuje czy życzy sobie wystawienia faktury, wskazuje adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta oraz dokonuje wyboru sposobu płatności. W polu „razem do zapłaty” prezentowane są Klientowi wszystkie koszty, do których poniesienia zobowiązany będzie Klient w przypadku złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ew. kosztów wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość zapłaty za produkty: przelewem na rachunek bankowy, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności (PayU) albo za pobraniem, przy odbiorze produktu od doręczyciela.
 8. W przypadku zainteresowania ostatecznym udzieleniem zamówienia, Klient powinien skorzystać z funkcjonalności „złóż zamówienie”.
 9. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta i złożenie przez Klienta oferty na zakup zamówionych produktów.
 10. eżeli Klient wybrał sposób płatności inny niż za pobraniem, zapłata przez Klienta powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zakupu zamówionych produktów, złożonej przez Klienta i zawarciem umowy sprzedaży tych produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedawca doręcza Klientowi Regulamin utrwalony na Trwałym nośniku. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia zamówienia obejmującego wyżej wymienione treści, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Klienta telefonicznie lub elektronicznie, dla potrzeb dokonania indywidualnych ustaleń.

§5 Dostawa

 1. Wydanie zamówionych produktów Klientowi następuje za pośrednictwem doręczyciela współpracującego ze Sprzedawcą – niezwłocznie i zwykle w ciągu 5 Dni roboczych. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 2. Wydanie produktów następuje po dokonaniu przez Klienta zapłaty za produkty, z uwzględnieniem kosztów ich dostarczenia oraz ew. kosztów wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 3. Sprzedawca potwierdza wydanie produktów doręczycielowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 4. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub produktu, Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu; o zaistniałych okolicznościach Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie.
 5. Sprzedawca dostarcza dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży wraz z produktami podlegającymi wydaniu Klientowi, w tym ew. fakturę, lub przesyła ten dokument na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, w zależności od woli Klienta. 

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w §2 ust. 6 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane identyfikacyjne oraz wskazać zastrzeżenia i żądania. W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji, Klient powinien w miarę możliwości - odpowiednio zabezpieczyć oraz dostarczyć reklamowany produkt Sprzedawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi zakup.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, wówczas uzgodni z Klientem preferowany przez Klienta sposób odebrania produktu.
 6. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny w terminie 365 dni od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, z wyłączeniem doręczyciela, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu Konsument może złożyć w formie wiadomości elektronicznej, tradycyjną pocztą albo telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w §2 ust. 6 Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu Konsument może złożyć także przy użyciu formularza - stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnego do pobrania także tutaj i dostarczanego Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na Trwałym nośniku.
 4. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia, na Trwałym nośniku.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Zwrot płatności Konsumentowi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu produktu lub potwierdzenia odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia produktu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem jego użycia w sposób wykraczający poza czynności konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi:
  • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • jeżeli umowa dotyczy produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności z zastosowaniem grafiki dostarczonej przez Konsumenta,
  • jeżeli umowa dotyczy produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 10. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu. Zwrotu produktów dokonuje się na adres Sprzedawcy wskazany w §2 ust. 6 Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie produkt został dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.

§8 Ochrona prywatności i dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta, w tym w celu wykonywania zawartych umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla prawidłowej weryfikacji i realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych umieszczonych w bazie danych Sklepu innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania tych danych oraz do żądania ich usunięcia.
 5. Sprzedawca informuje, że wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu (dzienniki systemowe), automatycznie zapisują żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.
 6. Plik „cookie” zawiera ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z tych plików, niektóre funkcjonalności Sklepu mogą nie działać poprawnie.
 7. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu administrowania Sklepem. 

§9 Promocje

 1. Promocje główne sygnalizowane są na pasku górnym na stronie myloview.pl i są naliczane do każdego produktu wskazanego jako fototapeta, obraz, plakat, naklejka, tapeta.
 2. Promocja główna nie obejmuje Akcesoriów do tapetowania oraz Klejów do fototapet i tapet.
 3. Cena prezentowana na stronie produktu uwzględnia promocję główną.
 4. Cena minimalna prezentowana na stronie produktu to najniższa cena z ostatnich 30 dni.
 5. Cena standardowa prezentowana na stronie produktu to cena obowiązująca bez uwzględnienia promocji głównej.
 6. Promocja główna może łączyć się z innymi promocjami Myloview.
 7. Promocja główna obowiązuje do odwołania.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży produktów, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją ich polubownego zakończenia.
 4. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o mediację albo skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny, lub też złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspektoratach Inspekcji Handlowej albo wystąpić do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta, w tym praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo znajdują te przepisy.
 8. Regulamin obowiązuje od 25.09.2015r..

Nasz sklep internetowy używa plików cookies i pokrewnych technologii. Dzięki nim zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług i gwarantujemy płynne działanie strony. Po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies będą również wykorzystane do dodatkowych pomiarów i analizy korzystania z witryny. Pozwoli nam to dostosować stronę do Twoich zainteresowań oraz prezentować spersonalizowane treści i reklamy.
Administratorem Twoich danych jest Fairbox Sp. z o.o., a w niektórych sytuacjach także nasi partnerzy, z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików cookie oraz przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Ustawienia plików cookies
Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych kategorii plików cookies oraz możliwość dostosowania ich do swoich preferencji:
Niezbędne
Używamy ich do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Dzięki nim możesz bez zakłóceń poruszać się po naszym sklepie, a także bezpiecznie dokonywać zakupów.
Funkcjonalne
Służą do zapamiętywania wyborów dokonanych przez użytkowników na stronie, co pomaga dostosować witrynę do Twoich personalnych preferencji i poprawić komfort jej użytkowania.
Analityczne
Analityczne pliki cookies mierzą ilość wizyt i zbierają informacje o źródłach ruchu na stronie. Dzięki nim możemy zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z witryny, doskonalić jakość usług oraz dostosowywać zawartość sklepu, aby lepiej spełniała oczekiwania naszych Klientów.
Marketingowe
Marketingowe pliki cookies umożliwiają nam i naszym partnerom dostosowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Służą także do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych.